Een greep uit de onderwerpen waarbij 1301 Services u van dienst kan zijn:

Compliance
 • Aanbieden financiële instrumenten
 • Alternative Investment Fund Management (AIFMD)
 • Anti witwassen en terrorisme financiering
 • Bedrijfsethiek
 • Belangenverstrengeling
 • Beleggingsadvies
 • Beleggingsdoelstelling
 • Beloningsbeleid
 • Best execution - Orderuitvoeringsbeleid
 • Bezwaarschriften
 • Chinese Walls
 • Cliëntclassificatie
 • Cliëntenprofielen
 • Dienstverleningsdocument
 • Dodd Frank
 • Due diligence zakenrelaties
 • EMIR
 • Essentiële Beleggersinformatie (EBI)
 • Exploiteren van een markt
 • Fatca
 • Fraude
 • Financiële bijsluiter (FB)
 • GDPR
 • Gebruik electronische apparatuur
 • Gedragscode
 • Gegevensbeveiliging en -bewaring
 • Geschiktheid belegging
 • Giftenregeling
 • Incidentenregeling
 • Identificatieplicht
 • Inducements
 • Informatieplicht
 • Integriteit
 • Ken uw klant (KYC)
 • Klachtenprocedure
 • Klokkenluidersregeling
 • Margin (-bewaking)
 • Market Surveillance
 • Marktmanipulatie
 • Marktmisbruik
 • Melding zeggenschap
 • MiFID II/MiFIR
 • Misbruik van voorwetenschap
 • Multilaterale Handelsfaciliteit (MTF)
 • Nevenfuncties
 • Onderhouden van contacten met DNB en AFM
 • Passendheid belegging
 • Packaged Retail Investment Products (PRIPS)
 • Privé-beleggingstransacties
 • PSD2
 • Reclame en werving (Marketing)
 • Remuneratie
 • Risico-analyse
 • Risicoprofielen
 • Risicowijzer
 • SFTR
 • Short selling
 • Systematic internaliser
 • Vergunning-aanvraag
 • Verweerschriften
 • Volcker
 • Zorgplicht
Compliance

Artikel 31c Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) bepaalt dat een beleggingsonderneming dient te beschikken over een organisatieonderdeel dat op onafhankelijke en effectieve wijze een compliancefunctie uitoefent.
1301 Services kan voor u die functie vervullen.
1301 Services hanteert daarvoor een "Raamcontract Compliance Functie".

Eveneens adviseert en ondersteunt 1301 Services op ad-hoc of project-basis instellingen bij het uitoefenen van compliance-taken. Daarbij moet u onder meer denken aan:
 • het opstellen, updaten en reviewen van interne regels, formele afspraken en procedures;
 • implementeren van nieuwe wet- en regelgeving en aanbevelingen van AFM en DNB;
 • het optreden als klankbord voor de directie, de compliance officer of de bedrijfsjurist;
 • het geven van voorlichting en informatie aan medewerkers;
 • het afhandelen van klachten;
 • het afhandelen van incidenten;
 • het verlenen van ondersteuning bij periodieke monitoring activiteiten;
 • het opstellen van rapportages;
 • integriteit-management.
1301 Services hanteert daarbij een flexibele en gedifferentieerde benadering, die is gebaseerd op een gedegen risico-analyse.
Voorts wordt onder meer rekening gehouden met:
 • de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten;
 • de specifieke omstandigheden met betrekking tot product of dienst, markt en de eigen organisatie;
 • de kwaliteit van de controle;
 • het type klanten.

Copyright © 1301 Services B.V. Alle rechten voorbehouden.  |  Juridische informatie